Normativa Salas

DECRET / 2010 , pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

Aquest Decret té per objecte el desenvolupament de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives, amb una clara voluntat de recollir en un únic text normatiu la regulació fins ara dispersa en diverses normes amb incidència en aquestes activitats.

Amb la mateixa finalitat, aquest reglament inclou també disposicions relatives a les llicències municipals i d’altres assumptes propis de les competències dels ajuntaments. Aquestes, tanmateix, són degudament respectades, ja que queda clara la naturalesa supletòria d’aquests preceptes, que només seran d’aplicació en aquells municipis que no tinguin ordenances pròpies o que aquestes no disposin altrament

D’acord amb la Llei 11/2009, de 6 de juliol, la present disposició és coherent amb allò que preveu la Directiva 2006/123/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, i així agilitza i fa previsibles els controls preventius per a l’obertura i modificació d’establiments oberts al públic i d’espectacles públics i activitats recreatives, responsabilitza l’Administració de la formació i manteniment dels registres i elimina d’altres barreres a l’exercici d’activitats empresarials afectades per aquesta regulació.

No obstant això, i en base als motius d’interès públic previstos expressament per la mateixa Directiva, aquest reglament manté, d’acord amb la Llei que desenvolupa, mecanismes d’intervenció administrativa de major intensitat, com ara el règim d’autorització i llicència o el silenci administratiu negatiu, en relació amb les activitats i els establiments de major incidència social, i que poden comportar una afectació significativa per als drets i els interessos de terceres persones.

Així mateix, en compliment de les previsions del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, en aquest Decret s’ha intentat reduir al mínim les càrregues administratives imposades a les empreses per tal de facilitar-les l’exercici de l’activitat econòmica. En aquest sentit, cal destacar la previsió del règim de comunicació prèvia amb caràcter general a l’Administració, reservant el règim d’intervenció administrativa de llicència i autorització només per casos excepcionals.

Igualment, s’han simplificat i agilitat els procediments, sense que això impliqui disminució de la protecció i seguretat de les persones i dels béns, mitjançant l’ús de declaracions responsables. Altres mesures agilitzadores són la incorporació de la tramitació per via telemàtica de tots aquells tràmits que siguin possibles, o la inscripció d’ofici en els registres públics que aquest Reglament regula.

Així mateix, aquesta disposició està subjecta al procediment establert en el Reial decret 1337/1999, de 31 de juliol, pel qual es regula la remissió d’informació en matèria de normes i reglamentacions tècniques i reglaments relatius als serveis de la societat de la informació.

El Títol preliminar recull l’objecte, l’àmbit d’aplicació i les definicions d’aquest .Reglament. El Títol primer regula els registres que, a nivell municipal i a nivell general, s’han de constituir i que recolliran tots els establiments oberts al públic, les persones titulars i les persones organitzadores d’espectacles públics i activitats recreatives.

El Títol segon, sobre l’Administració, desenvolupa les diverses qüestions de caràcter organitzatiu que són necessàries per a l’aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol. Destaca la regulació dels mecanismes que fan possible que Generalitat i ajuntaments comparteixin competències sobre aquesta matèria, la de les relacions entre una i altra administració i les institucions i els procediments de participació ciutadana i dels sectors afectats.

Aquest Títol també contempla l’actuació de les entitats col·laboradores de l’administració pública en l’àmbit dels establiments oberts al públic i dels espectacles i de les activitats recreatives. Aquestes entitats han de servir per agilitzar els procediments de control dels establiments, les activitats i els espectacles que es regulen.

El Títol tercer té per objecte la regulació dels requisits i de les obligacions que han de complir els establiments oberts al públic, els espectacles i les activitats recreatives. Inclou els requisits i condicions de construcció i de localització, les mesures obligatòries per a la protecció de la seguretat i de la salut, el règim d’accés i admissió i els procediments que fan possible la seva aplicació efectiva, els horaris i els règims de transparència i de responsabilitat d’aquests establiments i activitats.

El Títol quart regula les llicències, les autoritzacions i les comunicacions prèvies a l’Administració a què resten sotmesos els establiments oberts al públic, els espectacles públics i les activitats recreatives, inclòs el procediment a seguir per a la seva tramitació.

Una de les principals novetats d’aquest Títol és l’ampli ventall d’establiments i d’espectacles i activitats, i les seves modificacions, que deixen d’estar sotmesos a llicència o autorització, per passar a estar únicament obligats al tràmit de la comunicació prèvia a l’Administració. També destaca la voluntat simplificadora del Reglament, que preveu un procediment que integra en una de sola, o que fa simultània en el temps, la tramitació de les diverses llicències que poden concórrer en els establiments oberts al públic i en els espectacles públics i en les activitats recreatives.